บรรยากาศวันถ่ายภาพหมู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

           เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดงานถ่ายภาพหมู่สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559