มจพ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิพระดาบส

       ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ กับพลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส โดยมี ดร.สมยศ  เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสและคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นสักขีพยาน วัตถุประสงค์ เพื่อสนองกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความตั้งใจหาความรู้เป็นวิชาชีพเพื่อเรียนวิชาชีพและนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ เพื่อช่วยเหลือด้านการพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิจัย และระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน  โดยเป็นโครงการต่อเนื่องจากการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่มูลนิธิพระดาบส มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544-2548 เป็นโครงการระยะที่ 1 โดยมอบให้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับคณะ วิทยาลัย และสำนัก ร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนต่อมาในโครงการระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550 และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และฝึกอบรม เพื่อนำเอาความรู้และความชำนาญด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนของโรงเรียนพระดาบสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในโครงการระยะที่ 3 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2555 ได้มีการต่ออายุโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการอีกเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 และจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2560 นี้ จากที่ผ่านมา ทางมูลนิธิพระดาบสได้รับความร่วมมือและพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอน การวิจัยและได้จัดทำห้องสมุด มีการดำเนินการส่งมอบสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ทำให้เกิดการบันทึกลงนามความร่วมมือทางวิชาการโครงการดังกล่าวต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เพื่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนพระดาบสและส่งเสริมการสร้างคนดีให้มีความพร้อมในการประกอบสัมมาชีพและดำรงตนเป็นคนดีของสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่พร้อมบริการเพื่อสังคมและประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3208, 3277
โทรสาร. 0-2587-8256

E-mail : met@kmutnb.ac.th

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.