มจพ. ประชุมหารือร่วมกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล และ ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์ ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.-Ing Host Kreimes จาก Rosenheim University of Applied Science พร้อมประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านการสอน ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ Rosenheim University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ อาคาร 42 ชั้น 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3208, 3277
โทรสาร. 0-2587-8256

E-mail : met@kmutnb.ac.th

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.