มจพ. ประชุมหารือร่วมกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล และ ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์ ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.-Ing Host Kreimes จาก Rosenheim University of Applied Science พร้อมประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา และแนวทางการสร้างความร่วมมือทางการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรด้านการสอน ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ Rosenheim University of Applied Science สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ อาคาร 42 ชั้น 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม