สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด

 


 

 

 

อ้างอิงจาก : http://stri.kmutnb.ac.th/research/index.php/research