สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน18 กลุ่มจังหวัด

 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา

ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs ใน 18 กลุ่มจังหวัด

 


 

 

 

อ้างอิงจาก : http://stri.kmutnb.ac.th/research/index.php/research 

 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Designed by olwebdesign.com