เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

logo

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – เอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ดังนี้

ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
                           สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (MET) แผน ก แบบ ก 2 รอบเช้า

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
                           สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (DET) แบบ 2.1 รอบเช้า
                           สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (S-DET) แบบ 2.1 รอบเช้า ภาคพิเศษ-สำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2560
สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3208
โทรสาร. 0-2587-8256
หรือบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2405-2417
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม http://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/090660.pdf