มจพ. จัดงาน “วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน” แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

"วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน" แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงาน “วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน” แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายพินิจ  จารุสมบัติ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมดร.วิฑูรย์สิมะโชคดี ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ และ Prof.Heinrich Köster ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  มจพ. โทรศัพท์ 0-2586-9010, 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091  หรือ www.kmutnb.ac.th

 

 

รุ่งนภา/ข่าว 

 

 อ้างอิงจาก http://www.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFdwRmVVMW5QVDA9JmNhdGU9VFZFOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D