คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ TGDE อบรมภาษาอังกฤษ

 

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ TGDE อบรมภาษาอังกฤษ

 

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (TGDE) จัดอบรม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมประยุกต์” ระยะเวลาในการอบรม (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2558 รายละเอียดเข้าอบรมสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง

กลุ่ม 1 เรียน  วันจันทร์และวันพุธ เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

กลุ่ม 2 เรียน  วันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

กลุ่ม 3 เรียน  วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

ขอเชิญบุคลากร มจพ. เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมประยุกต์” สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิตยา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3 ตึกสวนปาล์ม อาคาร 46 
โทรศัพท์ 3536 ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2558

หมายเหตุ

สำหรับผู้ที่เข้าอบรมเกิน 80% ของช่วงเวลาการอบรม จะได้รับสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษต่อจนครบ1 ปี ฟรี!

 

 

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 

 

 อ้างอิงจาก http://www.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFdwQk5FNVJQVDA9JmNhdGU9VFZFOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D