กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)

 

มจพ. จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)

                                                                                                                

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557  วันพฤหัสบดีที่  12  พฤศจิกายน  2558  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  จำนวน 4,950 คน  มีกำหนดการดังนี้

วันฝึกซ้อมย่อย วันอังคารที่ 3 ถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

      วันถ่ายภาพหมู่  วันอาทิตย์ที่  8  พฤศจิกายน 2558  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

        วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เวลา 06.00 น.

วันพระราชทานปริญญาบัตร มจพ.วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน2558 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย   ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

    งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (พ.ศ.2558)  แต่ละมหาวิทยาลัยมีกรมธรรม์อุบัติเหตุคุ้มครองบัณฑิตทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 1-13 พฤศจิกายน 2558 หากบัณฑิตประสบอุบัติเหตุสามารถติดต่อได้ที่มหาลัย/สถาบันที่บัณฑิตจบการศึกษา

หมายเหตุ

* วันฝึกซ้อมใหญ่และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตต้องแต่งกายสุภาพตามระเบียบ การแต่งกายของบัณฑิต และสวมครุยวิทยฐานะ  การฝึกซ้อมใหญ่จะเสร็จสิ้น ณ เวลาใด อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัญฑิต  บัณฑิตทุกคนต้องรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในขณะเวลาที่มีการประกาศให้ตั้งแถว และเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี 

* หากบัณฑิตที่มาไม่ทันตามกำหนดเวลาจะไม่อนุญาตให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมบัณฑิตสามารถเปิดดูได้ที่เว็บไซต์  

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา มจพ. http://regis.kmutnb.ac.thโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1622, 1635 หรือกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175  

รุ่งนภา/ข่าว

 

 

 

 อ้างอิงจากhttp://www.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFdwRmQwMUJQVDA9JmNhdGU9VFZFOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D