ดาวน์โหลดเอกสาร/คำร้อง

 

เอกสารคำร้อง สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต

TH     ENG          บ.001 : คำร้องขอเสนอโครงการวิทยานิพนธ์และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
TH     ENG          บ.002 : คำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
TH     ENG          บ.003 : คำร้องขอสอบหัวข้อ/ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
TH     ENG          บ.004 : คำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
TH     ENG          บ.005 : คำร้องขอสอบประมวลความรู้/วัดคุณสมบัติ
TH     ENG          บ.006 : คำร้องขอส่งโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไข
TH     ENG          บ.007 : คำร้องขอหนังสือขยายเวลาเพื่อลาศึกษา/ส่งตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
TH     ENG          บ.008 : คำร้องขอลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา
TH     ENG          บ.009 : คำร้องขออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
TH     ENG          บ.010 : คำร้องขอส่งผลงานที่ได้นำเสนอ/ตีพิมพ์
TH     ENG          บ.011 : คำร้องขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
TH     ENG          บ.012 : คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
TH     ENG          บ.013 : คำร้องขอผ่อนผันการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
TH     ENG          บ.014 : คำร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษา/สาขาวิชา/แขนงวิชา
TH     ENG          บ.015 : คำร้องขอหนังสือรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
TH     ENG          บ.016 : คำร้องขอเสนอผลการสอบภาษาต่างประเทศ
TH     ENG          บ.017 : ใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
TH     ENG          บ.018 : ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
TH     ENG          บ.019 : คำร้องทั่วไป
TH     ENG          บ.020 : แบบฟอร์มเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
TH     ENG          บ.021 : โครงการย่อ
TH     ENG          บ.022 : ประวัติอาจารย์บัณฑิตศึกษา

** ไฟล์ .pdf สามารถดาวน์โหลดแล้วเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อพิมพ์ภาษาไทย