มจพ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิพระดาบส

 ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ