ประวัติความเป็นมา

การจัดตั้งภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1. ชื่อและลักษณะของโครงการ

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

3. วัตถุประสงค์

4. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

5. ความเป็นมาของโครงการกรมการฝึกหัดครู

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. ที่ตั้งโครงการ

8. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ

9. เป้าหมายของโครงการ

10. ระบบการศึกษา

 

1. ชื่อและลักษณะของโครงการ

    1.1 ชื่อโครงการ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ( Technological Education Department ) 

    1.2 ชื่อหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา 

           Curriculum for Master of Science in Technical Education (Technical Education Technology)

    1.3 ชื่อปริญญา ชื่อเต็มไทย ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต(สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

           ชื่อย่อภาษาไทย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

           ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Science in Technical Education (Technical Education Technology)

           ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.S. Tech.Ed. (Technical Education Technology)

    1.4 ลักษณะของโครงการ เป็นโครงการใหม่ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 5

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ

           ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3. วัตถุประสงค์

    3.1 เพื่อผลิตอาจารย์สอน และอาจารย์ผู้ควบคุมการสอนในระดับปริญญาโทหรือต่ำกว่าให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้มีความรู้ความสามารถที่จะนำหลักการต่าง ๆ ด้าน เทคโนโลยีการศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาประเภทอุตสาหกรรม

    3.2 เพื่อผลิตผู้บริหาร นักพัฒนา และนักวิจัยทางการศึกษาวิชาชีพ ช่างอุตสาหกรรมให้ มีสมรรถภาพ 

    3.3 เพื่อพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีทางการศึกษาด้านเทคนิคศึกษา และนำนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมมาประยุกต์และปรับปรุงการศึกษาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ

4. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

    4.1 ด้วยปรากฏว่าปัจจุบัน วงการศึกษาด้านเทคนิคศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก จึงทำให้เกิดความต้องการนักเทคโนโลยี ด้านเทคนิคศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตามไปด้วยเพื่อที่จะให้การศึกษาด้านเทคนิคศึกษาก้าวหน้าทัดเทียมกับการศึกษาแขนงอื่น ๆ ในปัจจุบันยังไม่มีสถาบันใดผลิตบัณฑิตในสาขานี้

    4.2 ทำให้ครูอาจารย์ที่ทำการสอนด้านช่างหรือเทคนิคศึกษาอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆได้มีโอการกลับมาศึกษาต่อ อันเป็นการที่จะได้ถ่ายโอนเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนา การเรียนการสอน ด้านเทคนิคศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

    4.3 เนื่องจากสถาบันมีผู้ทรงคุณวุฒิ ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาอยู่แล้ว เมื่อรวมเครื่องมืออุปกรณ์และห้องประลองที่มีอยู่ จะสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่สถาบัน ในอันที่จะให้บริการด้านการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยด้านวิชาการได้อย่าง มีประสิทธิภาพขึ้น

5. ความเป็นมาของโครงการกรมการฝึกหัดครู   

    กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือมายังสถาบัน ให้ช่วยพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคศึกษาให้กับวิทยาลัยครูต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อที่จะได้ให้ครูอาจารย์ ที่มีประสิทธิภาพไปสอนวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ให้แก่วิทยาลัยครู ทางสถาบันเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยพัฒนาบุคลากร ให้ตรงตามความประสงค์ของกรมการฝึกหัดครูจึงได้เปิดทำการสอนบุคลากรเหล่านี้เป็นพิเศษออกไปจากสาขาที่มีอยู่แล้วโดยเน้นหนักที่การรู้จักนำเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอนด้านช่าง หรือเทคนิคศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนนี้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่าประหยัดที่สุดด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงเห็นสมควร จัดตั้งภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีขึ้น

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

    ภาควิชานี้จะสามารถ

    6.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาได้ปีละ 20 คน

    6.2 ผลิตนักพัฒนาการเรียนการสอนช่างที่มีประสิทธิภาพ

    6.3 ให้บริการด้านการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาด้านวิชาการตลอดจนการค้นคว้าวิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนช่าง หรือเทคนิคศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. ที่ตั้งโครงการ

    โครงการภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีนี้มีสถานที่ทำการอยู่ที่

    คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ 

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8. ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ      

    โครงการนี้ เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และเป็นโครงการต่อเนื่องถาวร

9. เป้าหมายของโครงการ

     9.1 จะผลิตบุคลากร ในระดับครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ในระยะเริ่มแรกภาคครุศาสตร์เทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาโดยรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2523 จำนวน 21 คน ปีการศึกษา 2524 จำนวน 20 คน ในปีการศึกษา 2525 จำนวน 22 คนทางคณะมีนโยบายที่จะรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นปีการศึกษาละ 41 คนโดยแบ่งเป็นนักศึกษาภาคบ่าย อีก 1 ห้อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้โอกาสแก่ผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับนี้ได้

     9.2 สาขาวิชาที่จะให้การศึกษาอบรมในระยะเริ่มต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นไป เปิดสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาภาควิชามีนโยบายที่จะเปิดสอนสาขาวิชาอื่น ๆ อีก คือ สาขาวิชาบริหารเทคนิคศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลเทคนิคศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาการเรียนการสอนเทคนิคศึกษาเมื่อมีความพร้อม

     9.3 รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกลสาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าสาขาวิชาครุศาสตร์โยธา หรือ ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์(สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาทางการศึกษาตามที่คณะกำหนด)

     9.4 เป้าหมายอื่นๆ นอกเหนือการสอนในระดับปริญญาโทแล้วทางภาควิชาการ

           9.4.1 ค้นคว้าวิจัยรูปแบบ วิธีการ และ / หรือสื่อที่เหมาะสมในการเรียนการสอนช่างหรือเทคนิคศึกษา

           9.4.2 ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ครู และผู้บริหารทางเทคนิคศึกษาใน ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอน

10. ระบบการศึกษา

     10.1 หลักสูตร 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตร 3 ปีการศึกษาสำหรับ นักศึกษาภาคบ่าย

     10.2 ช่วงเวลา อย่างช้าที่สุดมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา