อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา หรือ ความสำเร็จของสถานศึกษา ดังนั้น อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ จึงไม่เหมือนกัน

 

สำหรับระดับอุดมศึกษา “เอกลักษณ์” กับ “อัตลักษณ์” ของสถาบันการศึกษากับคณะวิชาจะเหมือนกันหรือต่างกัน หรือ ส่งผลถึงกันก็ได้

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Designed by olwebdesign.com