เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  

 

นายเมธา      สุภาไชยกิจ       

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)


ติดต่อได้ที่  3208

 

นางเอื้องพร      อมรหิรัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ปวส. (บัญชี)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

  
ติดต่อได้ที่ 3208

 

 

 

นางสาวสายพิณ      ไตรเมฆ

นักวิชาการศึกษา


ปวส. (บัญชี)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

  
ติดต่อได้ที่ 3208

 

 

 

 

นางสาวพรสวรรค์     จันทะคัด

นักวิชาการศึกษา        

อสบ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - คอมพิวเตอร์)

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)


ติดต่อได้ที่   3210