เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  

 

นายเมธา      สุภาไชยกิจ       

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)


ติดต่อได้ที่  3208

 

นางเอื้องพร      อมรหิรัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ปวส. (บัญชี)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

  
ติดต่อได้ที่ 3208

 

 

 

นางสาวสายพิณ      ไตรเมฆ

นักวิชาการศึกษา


ปวส. (บัญชี)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

  
ติดต่อได้ที่ 3208

 

 

 

 

นางสาวพรสวรรค์     จันทะคัด

นักวิชาการศึกษา        

อสบ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ - คอมพิวเตอร์)

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)


ติดต่อได้ที่   3210

 

 

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Designed by olwebdesign.com