อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

 

        nat

            ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ

             หัวหน้าภาคครุศาสตร์เทคโนโลยี

          
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
          วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
          ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ดร.ธีรพงษ์     วิริยานนท์


ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ค.อ.ด. (บริหารเทคนิคศึกษา)

ติดต่อได้ที่  3208 , 2377

 

รศ.ดร.กฤษมันต์     วัฒนาณรงค์    


น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา-เศรษฐศาสตร์)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)                
Ph.D. (Vocational/Technical Education-Instructional System Technology) 

ผลงาน  www.krismant.com

ติดต่อได้ที่ 3208

 

 

    ผศ.ดร.พัลลภ     พิริยะสุรวงศ์   

      
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) เกียรตินิยม
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)    
กศ.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)

 

 

รศ.ดร.ปรัชญนันท์    นิลสุข

ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา)

กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.ด.   (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

 

ผศ.ดร.ปณิตา     วรรณพิรุณ               

กศ.บ.
  (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
กศ.ม.  (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
ค.ด.   (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)