shadow_left
Logo
Shadow_R
   
วันครู ปี 2551

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ซึ่งตรงกับวันครู ผู้แทนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษาได้นำดอกไม้มาใหว้ครู เนื่องในวันครู โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นผู้แทนคุณครูของภาควิชา ฯ ทุกท่านพร้อมทั้งอวยพรให้อาจารย์ และรับพรจากอาจารย์

 
< Prev   Next >