" ปัญญาสร้างเทคโนโลยี เทคโนโลยีสร้างปัญญา "

ปรัชญา

ปัญญาสร้างเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสร้างปัญญา

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่คิดเป็น
ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น

เอกลักษณ์

ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง
สร้างสรรค์นวัตกรรม

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

อาจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ

หัวหน้าภาคครุศาสตร์เทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อาจารย์พรสวรรค์ จันทะคัด

อาจารย์ประจำภาควิชา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


▷ รอบรั้วเทคโนฯ
▷ รอบรู้วิชาการ

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3208, 3277
โทรสาร. 0-2587-8256

E-mail : met@kmutnb.ac.th

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.