" ปัญญาสร้างเทคโนโลยี เทคโนโลยีสร้างปัญญา "

ปรัชญา

ปัญญาสร้างเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสร้างปัญญา

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่คิดเป็น
ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น

เอกลักษณ์

ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง
สร้างสรรค์นวัตกรรม

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

อาจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
และสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์

ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ จันทะคัด

อาจารย์ ดร.ภราดร เสถียรไชยกิจ

อาจารย์ ดร.ภาวพรรณ ขำทับ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


▷ รอบรั้วเทคโนฯ
▷ รอบรู้วิชาการ

Total Website Visits: 7083

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2587-8256, 0-2555-2000 ต่อ 3208

E-mail : met@kmutnb.ac.th
Facebook : TechnologicalEdu

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.