" ปัญญาสร้างเทคโนโลยี เทคโนโลยีสร้างปัญญา "

One of the most popular online casino for Canadian gamblers is spin palace. It's one of the most trusted casinos in the world. It use Microgaming software that's why slot games are always modern and looks really beautiful

ปรัชญา

ปัญญาสร้างเทคโนโลยี เทคโนโลยีสร้างปัญญา

อัตลักษณ์

บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น ถ่ายทอดเป็น

เอกลักษณ์

ต้นแบบแห่งการผลิตครูช่าง สร้างสรรค์นวัตกรรม

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

อ.ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ

หัวหน้าภาคครุศาสตร์เทคโนโลยี

อ.ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.พรสวรรค์ จันทะคัด

อาจารย์ประจำภาควิชา

ข่าวสารประชาสัมพันธ์


▷ รอบรั้วเทคโนฯ
▷ รอบรู้วิชาการ

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3208, 3277
โทรสาร. 0-2587-8256

E-mail : met@kmutnb.ac.th

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.