บุคลากรประจำภาควิชา


คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเทคนิคศึกษา

S__3899394 copy 2

อาจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ

หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)    
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
teerapong copy

อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.อ.ด. (บริหารเทคนิคศึกษา)
kw

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

น.บ.  (นิติศาสตรบัณฑิต)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา-เศรษฐศาสตร์)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
Ph.D. (Vocational/Technical Education-Instructional System Technology) 
sai copy

อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ จันทะคัด

อสบ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ – คอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ball copy

อาจารย์ ดร.ภราดร เสถียรไชยกิจ

ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ภาวพรรณ ขำทับ

อาจารย์ ดร.ภาวพรรณ ขำทับ

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

eang copy

นางเอื้องพร อมรหิรัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปวส. (บัญชี)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
lek

นางสาวสายพิณ ไตรเมฆ

นักวิชาการศึกษา
ปวส. (บัญชี)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
fai copy

นางสาวกรวรรณ สิบพันทา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
บธ.ม (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2587-8256, 0-2555-2000 ต่อ 3208

Facebook : TechnologicalEdu
Line Official : MET Kmutnb

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.