บุคลากรประจำภาควิชา


คณาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

อาจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)    
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ค.อ.ด. (บริหารเทคนิคศึกษา)
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
น.บ.  (นิติศาสตรบัณฑิต)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา-เศรษฐศาสตร์)
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
Ph.D. (Vocational/Technical Education-Instructional System Technology) 
อาจารย์ ดร.พรสวรรค์ จันทะคัด
อสบ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ – คอมพิวเตอร์)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
อาจารย์ ดร.ภราดร เสถียรไชยกิจ
ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ค.อ.ม. (เครื่องกล)
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
อาจารย์ ดร.ภาวพรรณ ขำทับ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ค.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

Strength & stamina

In FitFlex’s Strength and Stamina class, we will delve deep into building the fittest body you can. The class aims to not only shape you up, but also instruct and inform you in the right methods to do weightlifting and working out.

Flexibility postures

Learn how to maintain a comfortable and healthy posture, with our comprehensive class that goes through the most popular Yoga and Pilates postures. These postures are gears to make your body more flexibile and agile.

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นางเอื้องพร อมรหิรัญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปวส. (บัญชี)
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
นางสาวสายพิณ ไตรเมฆ
นักวิชาการศึกษา
ปวส. (บัญชี)
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางสาวกรวรรณ สิบพันทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
บธ.ม (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม)

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2587-8256, 0-2555-2000 ต่อ 3208

E-mail : met@kmutnb.ac.th
Facebook : TechnologicalEdu

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.