บุคลากรประจำภาควิชา


อาจารย์ประจำสาขาวิชา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

อาจารย์ ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
 • หัวหน้าภาคครุศาสตร์เทคโนโลยี
 • บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)    
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์ วิริยานนท์
 • ค.อ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
 • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • ค.อ.ด. (บริหารเทคนิคศึกษา)
 • ติดต่อได้ที่  3208 , 2377
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
 • น.บ.  (นิติศาสตรบัณฑิต)
 • กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา-เศรษฐศาสตร์)
 • กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
 • Ph.D. (Vocational/Technical Education-Instructional System Technology) 
อาจารย์พรสวรรค์ จันทะคัด
 • นักวิชาการศึกษา
 • อสบ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ – คอมพิวเตอร์)
 • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
 • ติดต่อได้ที่ 3210

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

นายเมธา สุภาไชยกิจ
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • คบ. (อุตสาหกรรมศิลป์) 
 • ค.อ.ม. (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) 
 • ติดต่อได้ที่  3208
นางเอื้องพร อมรหิรัญ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • ปวส. (บัญชี)
 • ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
 • ติดต่อได้ที่ 3208
นางสาวสายพิณ ไตรเมฆ
 • นักวิชาการศึกษา
 • ปวส. (บัญชี)
 • ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
 • ติดต่อได้ที่ 3208

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3208, 3277
โทรสาร. 0-2587-8256

E-mail : met@kmutnb.ac.th

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.