หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

[pdf-embedder url=”http://met.fte.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2020/02/DET_curriculum-1.pdf”]

แนะนำหลักสูตร

[pdf-embedder url=”http://met.fte.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/DET_Pre_2-1.pdf” title=”DET_Pre”]