Skip to content

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ได้จัดโครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชุมชน
เพื่ออบรมหลักสูตรการทำสบู่สมุนไพรบำรุงผิว การทำเทียนเจลไล่ยุง การประดิษฐ์ตกแต่งถุงผ้าลดโลกร้อน
และการทำยาดมสมุนไพร ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางวัน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนโมกข์อันดามัน
ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2587-8256, 0-2555-2000 ต่อ 3208

E-mail : met@kmutnb.ac.th
Facebook : TechnologicalEdu

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.
Contact Us