Skip to content

บริการวิชาการโครงการค่ายผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2563

     ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยอาจารย์ ดร.พรสวรรค์ จันทะคัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการค่ายผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) โดยอาจารย์กมลณิตย์  ภู่สร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
     กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วรเอก อินทขันตี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังนี้
๑. เพื่อเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
๒. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงการสำหรับนักศึกษาสโมสร
๓. เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
     ในการประเมินโครงการได้รับความร่วมมือจากคุณวัชรี สุวรรณแขก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการงบประมาณในการดำเนินโครงการ และคุณนิตยา น่วมพร้อมพันธ์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เทเวศร์) ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการที่ผู้ร่วมอบรมนำเสนอ โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการวิทยากร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และผู้ร่วมสังเกตการณ์ได้ประเมินผลโครงการเบื้องต้นด้วยการสังเกตพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการแสดงความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ให้เห็นเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการพัฒนาโครงการตามกระบวนเขียนโครงการได้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีโครงการใหม่ ๆ หลายโครงการที่น่าสนใจและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2587-8256, 0-2555-2000 ต่อ 3208

E-mail : met@kmutnb.ac.th
Facebook : TechnologicalEdu

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.
Contact Us