Skip to content

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
 

          ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.ภาวพรรณ ขำทับ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู จากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ว่าที่ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มี “ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งเป็นทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ สื่อดิจิทัล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การจัดเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2587-8256, 0-2555-2000 ต่อ 3208

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.
Contact Us