Skip to content

โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2563

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดโครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชุมชน เพื่อให้ความรู้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางวัน ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2587-8256, 0-2555-2000 ต่อ 3208

E-mail : met@kmutnb.ac.th
Facebook : TechnologicalEdu

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.
Contact Us