Skip to content

โครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้จัดโครงการครุศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อชุมชน
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาในภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเรียนการสอนเทคนิคศึกษา ให้สามารถบูรณาการความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการให้บริการแก่ชุมชนและสังคมแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางวัน ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 16–18 พฤศจิกายน 2565

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2587-8256, 0-2555-2000 ต่อ 3208

Facebook : TechnologicalEdu
Line Official : MET Kmutnb

โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมของภาควิชา
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.
Contact Us