Skip to content
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยีร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
 
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการไบเทค บางนา โดยภาควิชาฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญที่ระลึกให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดีและอบอุ่นของเหล่าบัณฑิต อาจารย์ และผู้เข้าร่วมแสดงความยินดี

ทั้งนี้ภาควิชาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปจากภาควิชาฯ จะได้นำความรู้ความสามารถไปพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้ความเจริญก้าวหน้า ไม่นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในแนวทางที่ไม่เหมาะไม่ควร และน้อมนำเอาพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใจความตอนหนึ่งว่า

“บัดนี้ นักศึกษาของสถาบันสำเร็จเป็นบัณฑิตแล้วอีกรุ่นหนึ่ง เป็นที่คาดหวังว่าจะออกไปเป็นกำลังปฏิบัติงานสำคัญๆ ของบ้านเมืองได้มาก จึงขอให้แต่ละคนตั้งใจให้ดี เตรียมตัวให้พร้อมที่จะนำเอาความรู้ ความคิด ความฉลาดสามารถไปใช้ปฏิบัติพัฒนางานของตน ๆ ให้มีประสิทธิผลและก้าวหน้า พร้อมกันนั้นก็ให้พยายามศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนตนเองให้ยิ่งจัดเจนคล่องแคล่วขึ้น เพื่อจักสามารถสร้างสรรค์ผลงานและความสำเร็จความเจริญมั่นคงให้แก่ตน แก่ชาติบ้านเมืองได้พร้อมทุกประการ”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2530

▷ รอบรั้วเทคโนฯ

▷ รอบรู้วิชาการ

ติดต่อเรา

ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี 

อาคาร 52 ชั้น 6
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1  แขวงวงศ์สว่าง  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0-2555-2000 ต่อ 3208, 3277
โทรสาร. 0-2587-8256

E-mail : met@kmutnb.ac.th

โครงการ/กิจกรรม

รวมภาพกิจกรรม
ครุศาสตร์เทคโนเพื่อชุมชน
ครุศาสตร์เทคโนรวมน้ำใจ
บริการวิชาการ

Copyright © 2019 Technological Education Department. King Mongkut's University of Technology North Bangkok. All rights reserved.
Contact Us